Ministrstvo za izobraževanje in kulturo (MOEC) je odgovorno za upravljanje javnih in za nadzor nad zasebnimi šolami na predšolski, primarni in sekundarni ravni, kot tudi nad izobraževalnimi ustanovami na post-sekundarni in terciarni ravni ter univerzami. Oblikuje proračun namenjen izobraževalni dejavnosti, pripravlja nove zakone za področje vzgoje in izobraževanja ter skrbi za izvajanje obstoječih. Minister za izobraževanje in kulturo, je član Kabineta za izobraževanje, kulturo, mladino in šport, ki predstavlja Republiko Ciper v Svetu EU za področje izobraževanja, mladine, kulture in športa .

Urad za Evropske in Mednarodne zadeve (EIAO)

Poslanstvo (EIAO) je prispevati k uspešnemu in ustvarjalnemu sodelovanju Ministrstva za izobraževanje in kulturo v evropskih in mednarodnih forumih. S spremljanjem področij, ki izhajajo iz mednarodnih sporazumov Republike Ciper in aktivnim sodelovanjem v Evropski uniji in drugih mednarodnih organizacij, so glavne naloge EIAO: :

  • prispevati k oblikovanju evropskih in mednarodnih stališč v zvezi z zadevami, izobraževanja, kulture, mladih in športa.
  • povečevati koristi Cipra na področju izobraževanja, kulture, mladih in športa.
  • prispevati k pravočasnemu, učinkovitemu in uspešnemu delovanju Ministrstva za izobraževanje in kulturo.

Za dosego svojih ciljev (EIAO) sodeluje z vsemi direktorati in oddelki MOEC, stalnega predstavništva Cipra v Bruslju in s Ciprsko športno organizacijo, Mladinskega sveta Cipra in drugih vladnih služb. EIAO ima ključno vlogo pri nenehnem izboljševanju usklajenosti delovanja MOEC in usklajevanju dela MOEC z drugimi državnimi organi in nevladnimi organizacijami, na Cipru in v tujini.

Za promocijo svojih ciljev si je EIAO, v letu 2014, v povezavi z drugimi, prizadeval:

(A) zagotoviti notranjo in mednarodno usklajevanje politik za doseganje konstruktivnega prispevka MOEC pri oblikovanju politik EU in drugih mednarodnih organizacij, v okviru svojih pristojnosti , in spodbujati njihovo uresničevanje na Cipru, upoštevajoč prednostne naloge na nacionalni ravni.

(B) usklajevati pripravo poročil o spremljanju zadev, ki izhajajo iz običajnih obveznosti Cipra kot države, članice EU, in zagotavljati verodostojnost Cipra, kot člana Združenih narodov, Sveta Evrope, Commonwealtha, Mednarodne organizacija za frankofonijo.

(C) organizirati mednarodne obiske ministra in drugih MOEC uradnikov v tujini, za sprejem tujih dostojanstvenikov na Cipru in ohraniti učinkovito komunikacijo MOEC z drugimi zainteresiranimi stranmi o mednarodnih zadevah.

(D) usklajevati pogoje za sklenitev, obnovo in izvajanje določb mednarodnih sporazumov, izvršnih programov in memorandumov o soglasju med MOEC in ustreznimi vladnimi agencijami.

Izvajanje programov, ki izhajajo iz mednarodnega /evropskega sodelovanja:

  • Evropska agenda za izobraževanje odraslih
  • Euroquiz, mladinska nagrada Karla Velikega, Evropski parlament, drugačen pogled, Spoznavanje Evrope
  • Potrjevanje neformalnega in priložnostnega učenja
  • Globalno učenje
  • Mesec frankofonije
  • Strukturirani dialog z mladimi in mladinskimi organizacijami

V okviru novega strateškega načrta MOEC se je EIAO prizadevala za okrepitev uradniških zmogljivosti MOEC, da bi omogočile izkoriščanje evropskih in mednarodnih priložnosti in programov na področju financiranja.

Partner's website