Nacionalni inštitut za vseživljenjsko učenje (NUCZV) je državna organizacija pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost, raziskave in šport Slovaške republike, ustanovljena za zagotavljanje in izpolnjevanje nalog na področju vseživljenjskega učenja in nadaljnjega izobraževanja. Hkrati pa je NUCZV strokovna organizacija, odgovorna za razvoj vseživljenjskega sistema svetovanja na Slovaškem. Organizacija sodeluje pri oblikovanju in posodabljanju nacionalnega kvalifikacijskega okvira in je vključena v razvoj nacionalnega sistema kvalifikacij kot tudi sistema za spremljanje in napovedovanje potreb po izobraževanju in usposabljanju. Organizacija izvaja pomemben prenos inovacij v proces sprejemanja odločitev in v zakonodajni proces ter sodeluje z raziskovalnimi ustanovami in centri, z mednarodnimi organizacijami, z osrednjimi centralnimi vladnimi telesi, z regionalnimi upravami, z občinami, z združenji, s sindikati delodajalcev, s profesionalnimi organizacijami in z interesnimi skupinami kot tudi z evropskimi institucijami. ...

CARDET je eden od vodilnih raziskovalnih in izobraževalnih centrov v vzhodni mediteranski regiji z globalnim znanjem na področju priprave in izvedbe projektov, projektnega menedžmenta, usposabljanja in e-izobraževanja. CARDET je izpeljal vrsto številnih projektov, ki se povezujejo z razvojem izobraževanja odraslih in poklicnega izobraževanja na področjih socialnega dela, inovacij in podjetništva. Člani njegovega teama in uprave so iz vrst evropskih in mednarodnih visokošolskih ustanov, izobraževalnih centrov in mednarodnih organizacij in razpolagajo s poglobljenim znanjem o izobraževanju odraslih in o finančni pismenosti, medtem ko se pa ..

Andragoški center Republike Slovenije (ACS), je osrednji javni zavod za raziskovanje in razvoj, kakovost in izobraževanje, svetovanje in vrednotenje ter promocijske in informacijske dejavnosti v izobraževanju odraslih. Ustanovljen je bill leta 1991, z odlokom Vlade Republike Slovenije.

EAEA je glas neformalnega izobraževanja odraslih v Evropi. EAEA je evropska nevladna organizacija, s 137 organizacijami, članicami v 44 državah in tako predstavlja več kot 60 milijonov učečih po vsej Evropi. Njen namen je povezovati in predstavljati evropske organizacije, ki neposredno sodelujejo pri izobraževanju odraslih. Prvotno se je imenovala Evropski urad za izobraževanje odraslih, kot EAEA pa je bila ustanovljena leta 1953 s strani predstavnikov številnih evropskih držav. EAEA spodbuja učenje odraslih in dostopnost in udeležbo v neformalnem izobraževanju odraslih za vse, zlasti za skupine, ki so med udeleženci izobraževanja zastopane v manjši meri..

Ministrstvo za izobraževanje in kulturo (MOEC) je odgovorno za upravljanje javnih in za nadzor nad zasebnimi šolami na predšolski, primarni in sekundarni ravni, kot tudi nad izobraževalnimi ustanovami na post-sekundarni in terciarni ravni ter univerzami. Oblikuje proračun namenjen izobraževalni dejavnosti, pripravlja nove zakone za področje vzgoje in izobraževanja ter skrbi za izvajanje obstoječih. Minister za izobraževanje in kulturo, je član Kabineta za izobraževanje, kulturo, mladino in šport, ki predstavlja Republiko Ciper v Svetu EU za področje izobraževanja, mladine, kulture in športa .

Oddelek za izobraževanje odraslih in skupnostno izobraževanje na Univerzi Maynooth na Irskem, ki je bil ustanovljen 1974, je eden od vodilnih v razvoju praks, raziskovanju in inovacijah na področju izobraževanja odraslih. Zelo pomemben je njegov prispevek na področju politike izobraževanja odraslih in njegov vpliv na razvoj politike enakosti dostopa do izobraževanja, na strokovni razvoj izobraževanja odraslih in skupnostnega izobraževanja na Irskem, na napredek vseživljenjskega učenja in na priznavanje predhodnega učenja. Oddelek je priznan kot vodilni pri zagotavljanju možnosti visokošolskega izobraževanja izven meja kampusa in pri spodbujanju širše družbene participacije preko svojih programov pridobivanja udeležencev (outreach)....