Cilji projekta so v celoti usklajeni s prednostnimi nalogami EU in so naslednji:

  • Oblikovanje in izvajanje učinkovite strategije za zviševanje ravni temeljnih zmožnosti za opredeljene ciljne skupine odraslih, in za povečanje spodbud za izobraževanje odraslih
  • Spodbujanje razvoja in uporabe inovativnih pristopov in orodij za ocenjevanje in povečanje učinkovitosti javne porabe in naložb v izobraževanje, usposabljanje in mladino, vključno z novimi modeli financiranja, kot so javno-zasebna partnerstva, delitev stroškov, itd (Erasmus +, horizontalna prioriteta)
  • Ovrednotenje učinkovitosti politike izobraževanja odraslih na nacionalni, regionalni in lokalni ravni (Erasmus +, posebna prednostna naloga)
  • Merilo uspešnosti EU se nanaša na udeležbo odraslih v vseživljenjskem učenju (15% do leta 2020)
  • Prednostne naloge Evropskega programa za učenje odraslih, 2014-15