Strategija Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast priznava vseživljenjsko učenje in razvoj spretnosti kot ključna elementa v odzivu na sedanjo gospodarsko krizo, staranje prebivalstva in v širši gospodarski in socialni strategiji Evropske unije. Pri tem je postalo jasno, da je izobraževanje odraslih trenutno najšibkejši člen pri razvoju nacionalnih sistemov vseživljenjskega učenja. Vključenost v vseživljenjsko učenje še naprej pada, od 9,8% prebivalcev, starih 25-64 let v letu 2005, na samo 9,1% v letu 2010. S tem je postalo doseganje cilja, zapisanega v "ET 2020", da se bo ta delež do leta 2020 zvišal na 15% do leta 2020 še večji izziv. (Resolucija Sveta o prenovljenem evropskem programu za izobraževanje odraslih, 2011). Eden od izzivov, s katerimi se soočamo, je dejstvo, da nekatere države članice nimajo celovite strategije na področju izobraževanja odraslih, tiste pa, ki tako strategijo imajo, večinoma nimajo sprejetih ukrepov za njihovo posodobitev in spremljanje uresničevanja ter za ugotavljanje pomanjkljivosti pri doseganju ciljev ET 2020 strategije. DIMA projekt se ukvarja z razvojem inovativnega in praktičnega orodja, ki se bo lahko uporabljalo pri oblikovanju, vpeljavi in spremljanju uresničevanja strategij, politik in praks na področju izobraževanja odraslih. Cilj je spodbuditi in obogatiti sodobne prakse in povečati učinkovitost obstoječih strategij, namenjenih povečanju vključevanja v izobraževanje in usposabljanje z vidika vseživljenjskega učenja. Pri tem bo posebna pozornost namenjena zviševanju ravni temeljnih zmožnosti pri opredeljenih ciljnih skupinah in povečanje spodbud za njihovo izobraževanje.