Tento Nástroj je produktom DIMA projektu “Nástroj na rozvoj, implementáciu a monitorovanie stratégií vzdelávania dospelých”. Nástroj je rozdelený do deviatich modulov. Moduly Nástroja sú podporené približne desiatimi hodinami online kurzu, ktorý dopĺňa Nástroj. Cieľom tohto Nástroja je napomôcť užívateľom pri príprave, implementácii a monitorovaní stratégii vzdelávania dospelých, politík a praxe.

Nástroj pozostáva z nasledujúcich modulov:

  1. Čo je politika (vo vzdelávaní dospelých)
  2. Analýza potrieb
  3. Stakeholderi a konzultačný proces
  4. Tvorba politík ako proces
  5. Tvorba stratégie
  6. Implementácia stratégie
  7. Monitorovanie a hodnotenie
  8. Obnovenie politiky
  9. Príklady politík a stratégií

Každá sekcia obsahuje opisný základ a šablónu/pro forma kontrolný zoznam ako poradenstvo pre tvorcov politík na najvyššej úrovni, miestnych/regionálnych manažérov ďalšieho vzdelávania a praktikov vo vzdelávaní dospelých na zabezpečenie ich angažovanosti v tvorbe politík vzdelávania dospelých.

Prečítajte si Nástroj vo Vašom jazyku:

English Slovak Slovenian French Greek