Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV) je štátna príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zriadená na účel poskytovania a plnenia úloh v oblasti celoživotného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania. Zároveň je NÚCŽV ako expertná organizácia zodpovedná za rozvoj systému celoživotného poradenstva na Slovensku. NÚCŽV sa podieľal na vytváraní a aktualizácii Národného kvalifikačného rámca a bol zapojený do tvorby Národnej sústavy kvalifikácií ako aj do Systému monitorovania a prognózovania vzdelávacích potrieb. Organizácia zavádza a navrhuje nové postupy v rámci rozhodovania a legislatívneho procesu a preto spolupracuje s výskumnými inštitúciami a centrami, medzinárodnými organizáciami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnou správou na úrovni okresov, obcami, združeniami, zamestnávateľskými zväzmi, profesijnými organizáciami a záujmovými skupinami ako aj s európskymi inštitúciami.

NÚCŽV plní úlohu národnej podpornej služby (NSS) pre elektronickú platformu vzdelávania dospelých v Európe (EPALE) pre Slovensko a je zároveň národným koordinátorom pre implementáciu európskeho programu pre vzdelávanie dospelých. Na základe rozhodnutia slovenského ministra školstva NÚCŽV slúži ako výkonný sekretariát Národného fóra pre celoživotné poradenstvo ako aj sekretariát Výboru pre výskum a vzdelávanie v oblasti ľudských práv a rozvojové vzdelávanie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Zároveň v danom období NÚCŽV bol členom Siete politík európskeho celoživotného poradenstva (ELGPN).

 

Webová stránka partnera