Ministerstvo školstva a kultúry (MOEC) zodpovedá za správu verejných škôl a súkromných škôl predškolskej, základnej a stredoškolskej úrovne ako aj nadstavbových vzdelávacích inštitúcií a terciálnej úrovne vrátane univerzít. Pripravuje rozpočet pre školstvo, navrhuje nové zákony týkajúce sa vzdelávania a sleduje priebeh implementácie existujúcich zákonov. Minister školstva a kultúry je členom ministerskej rady pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport, má kompetencie v uvedených oblastiach a reprezentuje Cyperskú republiku v oblastiach školstva, mládeže, kultúry a športu v Rade EÚ.

Úrad európskych a medzinárodných záležitostí

Misiou EIAO je prispievať k úspešnej a kreatívnej participácii ministerstva školstva a kultúry na európskych a medzinárodných fórach. EIAO monitoruje jednotlivé oblasti vyplývajúce z medzinárodných zmlúv Cyperskej republiky a jej aktívnej participácie v Európskej únii a iných medzinárodných organizáciách s cieľom:

  • Prispieť k formovaniu európskych a medzinárodných vzťahov v oblasti vzdelávania, kultúry, mládeže a športu.
  • Maximalizáciu prínosov pre Cyprus v oblastiach vzdelávania, kultúry, mládeže a športu.
  • Podporu včasných, efektívnych a účinných aktivít Ministerstva školstva a kultúry.

Na dosiahnutie svojich cieľov EIAO spolupracuje so všetkými sekciami a oddeleniami Ministerstva školstva a kultúry, trvalo reprezentuje Cyprus v Bruseli, spolupracuje s Cyperskou športovou organizáciou, s Cyperským mládežníckym výborom a inými vládnymi organizáciami. EIAO má kľúčovú úlohu v kontinuálnom zlepšovaní vnútornej koordinácie na Ministerstve školstva a kultúry a jeho koordinácie s inými vládnymi organizáciami a mimovládnymi organizáciami na Cypre a v zahraničí.

Počas roku 2014 Úrad európskych a medzinárodných záležitostí propagoval/l svoje ciele a kolegiálne pracoval na:

(a) Zabezpečenie vnútornej a medzinárodnej koordinácie politík na dosiahnutie konštruktívneho prínosu Ministerstva pri formovaní politík EÚ a politík iných medzinárodných organizácií v oblastiach pôsobenia a presadzovanie implementácie týchto politík na Cypre a takým spôsobom, ktorý reflektuje priority stanovené na národnej úrovni.

(b) Koordinácii prípravy monitorovacích správ o záležitostiach vyplývajúcich z povinností Cypru ako členského štátu EÚ a ako člena OSN vo vzťahu k Výročnej správe ministerstva školstva a kultúry z roku 2014, ako člena v Rade Európy, Spoločenstve národov, Medzinárodnej organizácie frankofónie, s cieľom zabezpečiť dlhodobú dôveryhodnosť Cypru na týchto medzinárodných fórach.

(c) Organizovaní zahraničných pracovných ciest Ministra a iných vedúcich pracovníkov Ministerstva školstva a kultúry, uvítaní zahraničných funkcionárov na Cypre a udržovaní efektívnej komunikácie Ministerstva s inými zainteresovanými subjektami v rámci medzinárodných vzťahov.

(d) Koordinovaní uzatvárania, predlžovania a implementácie ustanovení medzinárodných zmlúv, exekutívnych programov a memoránd o spolupráci medzi Ministerstvom a príslušnými vládnymi organizáciami.

Implementácia programov vyplývajúcich z medzinárodnej/európskej spolupráce:

  • Európska agenda pre vzdelávanie dospelých
  • Euroquiz, Charlemagneho cena mládeže, Európsky parlament, Iná perspektíva, poznávanie Európy
  • Uznávanie výsledkov neformálneho a informálneho učenia
  • Globálne vzdelávanie
  • Mesiac frankofónie
  • Štruktúrovaný dialóg s mladými ľuďmi a mládežníckymi organizáciami

V rámci nového strategického plánu Ministerstva EIAO pracovalo na zlepšení schopností zamestnancov Ministerstva s cieľom využitia európskych a medzinárodných príležitostí a programov financovania.

 

Webová stránka partnera