EAEA je predstaviteľom neformálneho vzdelávania dospelých v Európe. EAEA je európskou mimovládnou organizáciou so 137 členskými organizáciami v 44 krajinách a reprezentuje viac ako 60 miliónov študujúcich v celej Európe. Cieľom EAEA je spájať a reprezentovať európske organizácie, ktoré sa priamo zaoberajú vzdelávaním dospelých. EAEA, pôvodne známa ako Európsky úrad pre vzdelávanie dospelých, bola založená v roku 1953 zástupcami z viacerých európskych krajín. EAEA podporuje vzdelávanie dospelých a prístup dospelých k vzdelávaniu a účasť na neformálnom vzdelávaní dospelých všeobecne, osobitne však pre skupiny, ktoré sú v súčasnosti nedostatočne zastúpené.

Čo EAEA vykonáva:

Podpora prostredníctvom

 • ovplyvňovania politík zameraných na neformálne vzdelávanie dospelých a celoživotné vzdelávanie;
 • spolupráce s EÚ inštitúciami, národnými a regionálnymi vládami a viacerými medzinárodnými a národnými mimovládnymi organizáciami, napríklad Rada Európy, Medzinárodná rada pre vzdelávanie dospelých (ICAE) a UNESCO;
 • členstva vo viacerých významných európskych asociáciách a platformách ako EUCIS-LLL a sociálna platforma;
 • reprezentácie vzdelávania dospelých v občianskej spoločnosti v oficiálnych pracovných skupinách a konferenciách.

Poskytovanie zdrojov prostredníctvom

 • vydávania publikácií, správ, projektových informácií a výsledkov;
 • poskytovania služieb a odporúčaní pri práci našich členov;
 • pomoci našim členom pri hľadaní a diseminácii projektov a stretnutí.

Poskytovanie informácií prostredníctvom

 • poskytovania aktuálnych informácií o rozvoji EÚ;
 • zasielania informačných letákov a vytvárania zoznamu kontaktov vo vzťahu k členom;
 • informovania verejnosti cez EAEA webovú stránku a sociálne mediá.

Vytvorenie sietí prostredníctvom

 • podpory kontaktov medzi zainteresovanými subjektami a medzi zainteresovanými subjektami a inými MVO;
 • úzkej spolupráce so subjektami riadenia EÚ;
 • spolupráce s inými výskumnými a rozvojovými inštitúciami vrátane spolupráce s univerzitami.

Webová stránka partnera