Prvým krokom na dosiahnutie cieľa je zmapovanie súčasného stavu lokálnych a národných stratégií, politík a postupov v oblasti vzdelávania dospelých a ich efektivity.

Kritické správa o stave vzdelávania dospelých bude základom pre rozvoj praktického nástroja na uľahčenie rozvoja, monitorovania a hodnotenia vzdelávania dospelých.

V rámci projektu bude prebiehať niekoľko aktivít na podporu uvedených cieľov ako napríklad výučba kľúčových zainteresovaných subjektov ako používať vytvorené výstupy na zhodnotenie svojej stratégie alebo jej vytvorenie. Taktiež prebehne implementácia vytvoreného nástroja, t.j. pilotné overenie v každej partnerskej krajine, zber údajov a korekcia všetkých vytvorených nástrojov a procesov a vytvorenie prípadových štúdií v každej krajine.

Projekt sa zameriava na podporu participujúcich organizácii pri ich práci vzťahujúcej sa k rozvoju politík v oblasti vzdelávania dospelých a identifikáciu toho ako možno tieto stratégie rozvíjať za účelom zvýšenia ich efektivity.

Tento nástroj môže byť finálne použitý v iných oblastiach ako aj inými organizáciami pôsobiacimi v rôznych oblastiach, napr. v odbornom vzdelávaní a príprave.