Ciele projektu sú plne zosúladené s prioritami EÚ a sú nasledovné:

  • Návrh a implementácia efektívnych stratégií pre zlepšenie základných zručností špecifických cieľových skupín dospelých, zvýšenie stimulov pre výučbu dospelých
  • Stimulácia rozvoja a využívania inovatívnych prístupov a nástrojov na posúdenie a zvýšenie efektivity verejných výdavkov a investícií do vzdelávania, výučby a vzdelávania mládeže prostredníctvom nových modelov financovania ako sú napr. partnerstvá verejného a súkromného sektora, deľba nákladov a pod. (Erasmus +, horizontálna priorita)
  • Vyhodnotenie účinnosti politík vzdelávania dospelých na národnej, regionálnej a miestnej úrovni (Erasmus + , odborná/praktická špecifická priorita)
  • Kritérium EÚ ohľadom účasti dospelých na celoživotnom vzdelávaní (15 % do roku 2020)
  • Priority EÚ programu o vzdelávaní dospelých 2014-15