Stratégia Európa 2020 pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast uznáva celoživotné vzdelávanie a rozvoj zručností ako kľúčové vzhľadom k súčasnej hospodárskej kríze, demografickému starnutiu obyvateľstva a širšej ekonomickej a sociálnej stratégii Európskej únie. Avšak narastá všeobecná zhodná názorov, že vzdelávanie dospelých je v súčasnosti najslabším článkom v rozvíjaní národných systémov celoživotného vzdelávania. Účasť na vzdelávaní dospelých stále klesá z 9,8% vo vzťahu k populácii 25 až 64-ročných v roku 2005 na 9,1% v roku 2010, preto dosiahnutie vyššieho „ET2020“ cieľa - 15% do roku 2020 je ešte väčšou výzvou (Uznesenie Rady o obnovenom európskom programe vzdelávania dospelých, r. 2011).

Jednou zo súčasných výziev je taktiež skutočnosť, že niektoré členské štáty nemajú komplexné stratégie o vzdelávaní dospelých a ak aj také existujú, nie sú v nich žiadne opatrenia pre ich aktualizáciu a monitoring , identifikáciu nedostatkov a zosúlaďovanie so stratégiou ET2020.

Projekt DIMA predstavuje rozvoj funkčného a inovatívneho nástroja pre rozvoj, implementáciu a monitoring stratégií, politík a praktík vzdelávania dospelých, s cieľom prepojenia súčasných postupov a efektívnych stratégií na zvýšenie účasti dospelých na vzdelávaní a výučbe v rámci perspektívy celoživotného vzdelávania a zlepšenia základných zručností špecifických cieľových skupín vo výučbe dospelých.