Τα πρακτικό εγχειρίδιο είναι αποτέλεσμα του έργου DIMA ‘’Ένα Πρακτικό Εγχειρίδιο για την Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Παρακολούθηση των Στρατηγικών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων’. Σε αυτό το εγχειρίδιο περιλαμβάνονται εννέα κεφάλαια. Τα κεφάλαια αυτά υποστηρίζονται από ένα διαδικτυακό μάθημα διάρκειας 10 ωρών περίπου, που συμπληρώνει το εγχειρίδιο. Στόχος αυτού του εεγχειρίδιου είναι να υποστηρίξει τους ενδιαφερόμενους φορείς να σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν και να παρακολουθήσουν στρατηγικές, πολιτικές και πρακτικές στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Το εγχειρίδιο αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:

  1. Τι είναι η Πολιτική (στην Εκπαίδευση Ενηλίκων)
  2. Ανάλυση Αναγκών
  3. Φορείς Λήψης Αποφάσεων & Διαβούλευση
  4. Η Χάραξη Πολιτικής ως Διαδικασία
  5. Ανάπτυξη Στρατηγικής
  6. Εφαρμογή Στρατηγικής
  7. Παρακολούθηση και Αξιολόγηση
  8. Ανανέωση Πολιτικής
  9. Παραδείγματα Πολιτικών και Στρατηγικών

Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει μια εισαγωγική περιγραφή καθώς και έτοιμες λίστες ελέγχου για να καθοδηγηθούν οι υψηλού επιπέδου φορείς χάραξης πολιτικής, οι περιφερειακοί/τοπικοί διευθυντές εκπαίδευσης ενηλίκων και οι πάροχοι εκπαίδευσης ενηλίκων να βελτιώσουν την ενασχόλησή τους με τη χάραξη πολιτικής στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Διαβάστε το εγχειρίδιο στην γλώσσα σας:

English Slovak Slovenian French Greek

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με το έργο και τα αποτελέσματα του στην κινητή συσκευή σας (Android) κατεβάζοντας την εφαρμογή DIMA από το Google Play..
Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την εφαρμογή DIMA