Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) είναι υπεύθυνο για την διαχείριση δημόσιων υποθέσεων και την επίβλεψη των σχολείων της προ-δημοτικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπως επίσης και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των πανεπιστημίων. Επίσης, προετοιμάζει τον προϋπολογισμό της εκπαίδευσης, συντάσσει νέες νομοθεσίες σχετικά με την εκπαίδευση και φροντίζει για την εφαρμογή των υφιστάμενων. Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού είναι σε στενή συνεργασία με το Υπουργικό Συμβούλιο για θέματα Παιδείας, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού και εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία στο Συμβούλιο Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων

Αποστολή του Γραφείου Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών Υποθέσεων (Γ.Ε.∆.Υ.) είναι να συμβάλλει στην αποτελεσματική και δημιουργική συμμετοχή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Υ.Π.Π.) στο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι. Μέσω της παρακολούθησης των υποθέσεων που προκύπτουν από τις διεθνείς Συμβάσεις της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, καθώς και τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και άλλους διεθνείς οργανισμούς, το Γ.Ε.∆.Υ. στοχεύει:

  • στη διαμόρφωση Ευρωπαϊκών και Διεθνών πολιτικών σε σχέση με τα θέματα Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και του Αθλητισμού.
  • στην έγκαιρη, επαρκή και αποτελεσματική δράση του Υ.Π.Π.
  • στη μεγιστοποίηση του οφέλους που προκύπτει για την Κύπρο στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της νεολαίας και του αθλητισμού.

Για επίτευξη των στόχων του, το γραφείο Γ.Ε.∆.Υ., συνεργάζεται με όλες τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στις Βρυξέλλες, τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ), τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) και άλλες κρατικές υπηρεσίες. Το Γ.Ε.∆.Υ. διαδραματίζει βασικό ρόλο στη συνεχή βελτίωση του εσωτερικού συντονισμού του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού όπως επίσης και τον συντονισμό του Υπουργείου με άλλες κυβερνητικές και μη κυβερνητικές υπηρεσίες και οργανώσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Κατά τη διάρκεια του 2014, για την επίτευξη των στόχων του, το Γ.Ε.∆.Υ. εργάστηκε με συλλογικό τρόπο για:

(α) Τη διασφάλιση της εσωτερικής και διεθνής πολιτικής συνεργασίας για την εποικοδομητική συμβολή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στις πολιτικές Ευρωπαϊκών και Διεθνών οργανώσεων και την προώθηση για την εφαρμογή τους στην Κύπρο, με τρόπο που να υποστηρίζει τις προτεραιότητες που τίθενται σε εθνικό επίπεδο.

(β) Τον συντονισμό και προετοιμασία εκθέσεων σχετικά με θέματα που προκύπτουν από τις συμβατικές υποχρεώσεις της Κύπρου ως Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ετήσιας Έκθεσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 2014, των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Κοινοπολιτείας, του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας εξασφαλίζοντας τη συνεχή αξιοπιστία της Κύπρου στο διεθνές γίγνεσθαι.

(γ) Οργάνωση διεθνών επισκέψεων του Υπουργού και άλλων Αξιωματούχων του ΥΠΠ στο εξωτερικό, καθώς και την υποδοχή ξένων αξιωματούχων στην Κύπρο και τη διατήρηση αποτελεσματικής επικοινωνίας του ΥΠΠ με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για τις διεθνείς υποθέσεις.

(δ) Συντονισμό σύναψης, ανανέωσης και εφαρμογής των διατάξεων διεθνών συμφωνιών, εκτελεστικών προγραμμάτων και μνημονίων συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και των αντίστοιχων κυβερνητικών οργανισμών.

Ενίσχυση για μεγιστοποίηση της αξιοποίησης ευρωπαϊκών και διεθνών πόρων:

Στο πλαίσιο νέου Στρατηγικού Σχεδίου του ΥΠΠ, το Γ.Ε.∆.Υ. έχει εργαστεί για την ενίσχυση της ικανότητας των υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας να επωφεληθούν από τις ευρωπαϊκές και διεθνείς ευκαιρίες χρηματοδότησης και προγραμμάτων.

Partner's website

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με το έργο και τα αποτελέσματα του στην κινητή συσκευή σας (Android) κατεβάζοντας την εφαρμογή DIMA από το Google Play..
Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την εφαρμογή DIMA