Ένα πρώτο βήμα προς την επίτευξη του στόχου είναι η χαρτογράφηση της υφισταμένης κατάστασης σε ότι άφορα τις τοπικές και εθνικές στρατηγικές, πολιτικές και πρακτικές στην Εκπαίδευση και την αποτελεσματικότητα τους.

Θα ακολουθήσει κριτική ανασκόπηση της τρέχουσας κατάστασης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και με βάση τα αποτελέσματα, θα ακολουθήσει η ανάπτυξη ενός πρακτικού εγχειριδίου που θα διευκολύνει την ανάπτυξη, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Κατά την διάρκεια του έργου θα πραγματοποιηθούν πολλές δραστηριότητες, για την προώθηση των ανωτέρω στόχων, όπως είναι η κατάρτιση των εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με το πώς να χρησιμοποιήσουν τους πόρους που αναπτύχθηκαν, για να εξετάσουν με κριτικό πνεύμα τη στρατηγική ή / και να αναπτύξουν μία, καθώς και την εφαρμογή των εργαλείων σε πιλοτική μορφή σε κάθε χώρα, την συλλογή στοιχειών και την αναθεώρηση όλων τα εργαλείων και των διαδικασιών καθώς και την εκπόνηση περιπτωσιολογικών μελετών σε κάθε χώρα.

Το έργο σκοπεύει να υποστηρίξει τους οργανισμούς που συμμετέχουν στην διαδικασία σχετικά με την ανάπτυξη πολιτικής στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων καθώς και το με ποιο τρόπο μπορούν να αναπτυχθούν στρατηγικές ή να βελτιωθούν περαιτέρω, ώστε να είναι αποτελεσματικές.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με το έργο και τα αποτελέσματα του στην κινητή συσκευή σας (Android) κατεβάζοντας την εφαρμογή DIMA από το Google Play..
Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την εφαρμογή DIMA