Οι στόχοι του έργου είναι πλήρως ευθυγραμμισμένοι με τις προτεραιότητες της ΕΕ και είναι οι εξής:

  • Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών για την ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων για συγκεκριμένες ομάδες-στόχους ενηλίκων, αυξάνοντας τα κίνητρα για την εκπαίδευση των ενηλίκων.
  • Την ενίσχυση της ανάπτυξης και της χρήσης των καινοτόμων προσεγγίσεων και εργαλείων για την αξιολόγηση και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων δαπανών και την επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία, μεταξύ άλλων και μέσω νέων μοντέλων χρηματοδότησης, όπως οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, τον επιμερισμό του κόστους, κλπ. (Erasmus +, οριζόντια προτεραιότητα)
  • Την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών εκπαίδευσης ενηλίκων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο(Erasmus +, πεδίο ειδικής προτεραιότητας)
  • Το ορόσημο της ΕΕ σχετικά με την συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση (15% μέχρι το 2020)
  • Οι προτεραιότητες της ατζέντας της ΕΕ για την εκπαίδευση ενηλίκων 2014-15

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με το έργο και τα αποτελέσματα του στην κινητή συσκευή σας (Android) κατεβάζοντας την εφαρμογή DIMA από το Google Play..
Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την εφαρμογή DIMA