Η στρατηγική Ευρώπη 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, αναγνωρίζει την δια βίου μάθηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων ως βασικά στοιχεία για την αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, της δημογραφικής γήρανσης και της ευρύτερης οικονομικής και κοινωνικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, υπάρχει μια αυξανόμενη συναίνεση ότι η εκπαίδευση των ενηλίκων είναι σήμερα ο πιο αδύναμος κρίκος στην ανάπτυξη των εθνικών συστημάτων διά βίου μάθησης.

Η συμμετοχή στην εκπαίδευση των ενηλίκων συνεχίζει να μειώνεται, από 9,8% στις ηλικίες 25-64 ετών του πληθυσμού το 2005 σε μόλις 9,1% το 2010, καθιστώντας έτσι το στόχο του 15% μέχρι το «2020» ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση (Ψήφισμα του Συμβουλίου σχετικά με το ανανεωμένο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την εκπαίδευση ενηλίκων, 2011).

Μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ΕΕ είναι το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν ολοκληρωμένες στρατηγικές για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, ενώ, οπού υπάρχουν δεν έχουν ληφθεί μέτρα για την επικαιροποίηση και την παρακολούθησή τους, με αποτέλεσμα να υπάρχουν κενά και να είναι την ίδια στιγμή στην ίδια γραμμή με τη στρατηγική2020.

Το έργο DIMA οραματίζεται την ανάπτυξη ενός πρακτικού και καινοτόμου εγχειρίδιου για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των στρατηγικών, πολιτικών και πρακτικών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, με στόχο των συνδυασμών των σύγχρονων πρακτικών και των αποτελεσματικών στρατηγικών, για την αύξηση της συμμετοχής των ενηλίκων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση σε μια προοπτική διά βίου μάθησης καθώς και την ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων για συγκεκριμένες ομάδες-στόχους ενηλίκων, αυξάνοντας τα κίνητρα για την εκπαίδευση ενηλίκων.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με το έργο και τα αποτελέσματα του στην κινητή συσκευή σας (Android) κατεβάζοντας την εφαρμογή DIMA από το Google Play..
Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την εφαρμογή DIMA